Współpraca

Regulamin współpracy z Kontrahentami

Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z Kosze-świąteczne24.pl, umowy kupna-sprzedaży i przy zamawianiu towaru traktowane są jako znane. Kosze-świąteczne24.pl dopuszcza możliwość zmiany tych postanowień, ale zastosowanie innych warunków musi zostać pisemnie potwierdzone przez Kosze-świąteczne24.pl.

1.2. Kosze-Swiąteczne24.pl oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej. Prawa te dotyczą szczególnie zdjęć, opisu, skład oraz kompozycji danego zestawu.

1.3. Ceny przedstawione w ofercie dotyczą ilości minimalnej i wynoszą 10 sztuk danego zestawu.

1.4. Podane ceny są wartością netto, do których przyjmujący zamówienie doliczy podatek VAT w ustawowo określonej wysokości.

1.5. Termin realizacji zamówienia to 8 dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony, jednak wymaga to indywidualnych ustaleń. Dniem realizacji zamówienia jest dzień przekazania produktu Kontrahentowi lub kurierowi.

1.6. Właścicielem Kosze-świąteczne24.pl  jest Tokantis Edyta Sokół.

 

  1. Składanie zamówienia

2.1. Osoba, chcąca złożyć zamówienie w Kosze-świąteczne24.pl, każdorazowo składa zamówienie na piśmie. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Kosze-świąteczne24.pl przesłanie do pracownika Kosze-świąteczne24.pl pisemnego, czytelnie podpisanego, opieczętowanego pieczęcią firmową zamówienia. Formularz zamówienia jest dostępny na stronie www.kosze-swiateczne24.pl lub zostanie przesłany do Kontrahenta drogą elektroniczną.

2.2. Dodatkowo złożone zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji i przekazywane jest Zamawiającemu drogą mailową. Potwierdzenie zamówienia uważa się za zawarcie umowy.

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w ” Warunki współpracy z kontrahentami określone przez Kosze-świąteczne24.pl

2.4. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Kosze-świąteczne24.pl dopuszcza anulację zamówienia. Anulacja następuje za porozumieniem stron.

2.5. W przypadku korzystania z dodatkowych usług znakowania wymagana jest akceptacja projektu do druku, stanowiącego załącznik do zamówienia.

2.6. Zamówienia obejmujące indywidualne przygotowanie produktów do wysyłki muszą zostać w sposób precyzyjny określone.

2.7. Przyjmuje się, że osoba wyznaczona przez Kontrahenta do kontaktu z Kosze-świąteczne24.pl w sprawach dotyczących składanego zamówienia posiada stosowne upoważnienie do reprezentowania Kontrahenta w sprawach zamówień.

 

  1. Realizacja zamówienia

3.1. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie. W przypadku potrzeby zastosowania nietypowych opakowań, do cen zestawów doliczony zostanie dodatkowy koszt, ustalony z Kontrahentem.

3.2. Zamówienie zostanie przekazane do działu produkcji z chwilą gdy zostanie dokonana przez Zamawiającego, przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto. Przedpłata zostanie dokonana na podstawie pro-formy wystawionej przez Tokantis Edyta Sokół.

3.3. Kontrahent, który wycofa się z realizacji zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty poniesione przez Kosze-świąteczne24.pl w trakcie realizacji jego zamówienia, płatne na podstawie Noty Księgowej w ciągu 14 dni od daty jej  wystawienia.

3.4. Kosze-świąteczne24.pl zastrzega sobie możliwość wymiany artykułów z powodu ich braku u producenta na inne o tym samym zastosowaniu i zbliżonej wartości.

3.5. Kosze-świąteczne24.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę, w przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu płatności.

3.6. Towar pozostaje własnością Kosze-świąteczne24.pl, do momentu całkowitego uregulowania płatności.

3.7. Kosze-świąteczne24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki sił wyższych, których nie można było przewidzieć w momencie przyjmowania zamówienia.

  1. Płatności

4.1. Przedpłata 50% wartości zamówienia brutto wpłaca Zamawiający na podstawie faktury pro -forma na konto mBank 68 1140 2004 0000 3102 7590 6472.

4.2. Odbiór towaru jest możliwy po uregulowaniu  100% wartości brutto zamówienia  do dnia w którym został ustalony termin realizacji. W przypadku nieuregulowania pełnej wartości zamówienia towar nie zostanie wydany.

  1. Reklamacje

5.1. W momencie stwierdzenia niezgodności otrzymanych produktów z zamawianymi, Kontrahent ma obowiązek powiadomienia Kosze-świąteczne24.pl o tym fakcie w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty odbioru/dostawy zamówienia. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o lukach ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze muszą zostać zgłoszone do firmy Tokantis Edyta Sokół w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru.

5.2. Kosze-świąteczne24.pl rozstrzygnie reklamacje w terminie nie przekraczającym 10 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.

5.3. Produkty wykonane przez zewnętrznych producentów (te które posiadają etykiety producenta) nie podlegają reklamacji. Reklamację tych produktów rozpatruje ich producent.

5.4. Zwroty towaru w jakikolwiek sposób naruszonego nie są rozpatrywane.

 

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Produkty przedstawione na stronie internetowej spełniają rolę informacyjny. Informacje zawarte w ofercie znajdującej się na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń względem Kosze-świąteczne24.pl

6.2. Produkty przedstawione w ofertach mają charakter poglądowy. Produkty mogą nieznacznie różnić się od ostatecznego wyglądu towaru.

6.3. Wszystkie alkohole są dodawane do zestawów gratis.